OWNER MEMBERS

klik klik en nuff


ShoutMix chat widget

PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

BAB 1.0 : PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


1.1  PENGENALAN

Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh wujud tanpa sumber manusia yang membantu atau mengendalikannya. Walaupun perniagaan lain sekalipun memerlukan kerjasama dari sumber manusia dari luar atau rakan-rakan perniagaan lain untuk wujud.


Tujuan diwujudkan pengurusan sumber manusia adalah untuk memastikan bahawa manusia yang diambil bekerja oleh organisasi digunakan dengan cekap dan berkesan dan mereka berupaya menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. Dahulu, sumber manusia dikenali sebagai ‘kos’ kepada organisasi kerana perlu dibayar gaji, diberi berbagai bentuk faedah dan cuti, bonus dan faedah kesihatan. Kini, mereka dikenali pula sebagai ‘aset’ kepada organisasi. Pada hakikatnya, manusia adalah nadi utama dalam sesebuah organisasi agar ia dapat bergerak dengan lancar. Anjakan paradigma inilah yang mencetuskan betapa pentingnya sesebuah organisasi menghargai hasil kerja yang berkualiti yang ditunjukkan oleh kakitangan dan pekerja mereka. Pengurusan tertinggi organisasi juga memastikan tenaga kerja yang menerajui organisasi mereka mampu memanifestasikan misi, objektif dan saranan korporat, dengan kata lain ‘making things happen’. Oleh itu, pengurusan sumber manusia perlu untuk menentukan pencapaian objektif dan matlamat organisasi.


Pengurusan sumber manusia merupakan satu bahagian dalam pengurusan yang mempunyai hubungan yang rapat sesama individu. Di samping itu juga, ia menumpukan terhadap pencapaian dan kehendak serta keperluan kepada pelanggan, di mana ia boleh membantu organisasi memberi kepuasan kepada keperluan luaran pelanggan. Pengurusan sumber manusia merupakan aspek penting dalam strategi pembangunan sumber manusia yang merupakan kunci kepada kejayaan organisasi. Pekerja merupakan harta yang penting dan berharga berbanding dengan sumber lain dalam organisasi.


1.2  DEFINISI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Menurut Bohlander et al (2001), pengurusan sumber manusia merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat bersama. Manakala Ivencevich (2001) pula mentakrifkan pengurusan sumber manusia sebagai fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi bagi membantu memudahkan penggunaan sumber manusia secara berkesan untuk mencapai matlamat organisasi dan individu.


Di samping itu, terdapat berbagai perspektif terhadap fokus pengurusan sumber manusia iaitu:

 • Pengurusan sumber manusia dianggap pengurusan manusia yang mengurus pekerja sebagai aktiviti langsung dan interpersonal.
 • Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan personalia yang memberi penekanan kepada kemahiran teknikal untuk penilaian, pemilihan, latihan dan sebagainya.
 • Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan strategik yang menekankan pekerja sebagai harta dalam sesebuah organisasi.


Pengurusan sumber manusia merujuk kepada amalan, dasar dan sistem yang mempengaruhi tingkahlaku, sikap dan prestasi pekerja. Antara amalan-amalan pengurusan sumber manusia termasuk menentukan keperluan sumber manusia (perancangan sumber manusia), menarik pekerja yang berkelayakan (perekrutan), memilih pekerja (pemilihan), mengajar pekerja bagaimana untuk melaksanakan kerja dan menyediakan mereka untuk masa depan (latihan dan pengembangan), memberi ganjaran kepada pekerja (pampasan), menilai prestasi pekerja (penilaian prestasi), dan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni (perhubungan pekerja), Noe et al. (2000).


Amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dibentuk dan digunakan untuk membantu mencapai matlamat dan objektif perniagaan dan organisasi. Menurut Tsui dan Gomez Meija (1998), Danaley dan Huselid (1996) amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dikaitkan dengan prestasi organisasi di mana ia boleh mempengaruhi kepuasan pekerja dan pelanggan, inovasi, produktiviti dan juga pembangunan reputasi yang baik di kalangan organisasi lain.


Jadual 1.1 : Fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Sumber Manusia.

Fungsi

Aktiviti
Perancangan dan Perekrutan
Temuduga, perekrutan, ujian
Latihan dan Pembangunan
Orientasi, kemahiran, latihan, pendidikan, peningkatan produktiviti, pembangunan dan laluan kerjaya
Pampasan
Mentadbir gaji dan upah, penyediaan faedah dan elaun, bonus, penghargaan dan pujian, pampasan eksekutif, penilaian pekerjaan, struktur pampasan
Prestasi
Mengurus prestasi, membentuk piawaian prestasi, tindakan pembetulan, kaedah penilaian, temubual prestasi
Kemudahan
Insurans, pengurusan cuti, pelan persaraan, pembahagian keuntungan
Perkhidmatan Pekerja
Program bantuan pekerja, pemindahan kerja, perkhidmatan
Rekod peribadi
Sistem maklumat, rekod tentang pekerja
Pekerja dan Hubungan Komuniti/ Masyarakat
Kajian sikap, hubungan pekerja, pematuhan peraturan dan polisi, disiplin,  undang-undang buruh
Keselamatan dan kesihatan
Pembentukan polisi, pemantauan pelaksanaan polisi, penguatkuasaan, pengawasan keselamatan, latihan keselamatan, ujian kesihatan, penyediaan peralatan perlindungan peribadi
Perancangan strategik
Pengurusan sumber manusia antarabangsa, ramalan perancangan, gabungan dan perolehan

Berdasarkan aktiviti di atas, maka prinsip pengurusan sumber manusia boleh dirumuskan seperti berikut:

 1. Untuk membekalkan pekerja kepada organisasi, iaitu dengan jumlah yang cukup, mempunyai kemahiran yang sesuai dan pada masa yang sesuai. Proses ini meliputi perancangan, perekrutan, pemilihan, orientasi dan perancangan berterusan.
 2. Untuk membantu meningkatkan kelayakan dan kemahiran pekerja dengan menyediakan program-program latihan dan pengembangan, bantuan pendidikan, pertukaran dan pengurusan kerjaya.
 3. Untuk memotivasikan pekerja bagi meningkatkan keberkesanan melalui program insentif, penilaian prestasi, kualiti kerja dan program pembangunan organisasi.
 4. Untuk memastikan pekerja yang berkebolehan kekal dan setia kepada organisasi melalui program seperti pampasan dan kemudahan, ganjaran, kenaikan pangkat, perhubungan majikan dan pekerja, dan program bantuan pekerja.
 5. Untuk memberhentikan pekerjaan dalam suasana yang konsisten dengan matlamat organisasi, di samping tidak merendahkan martabat pekerja tersebut di mata pekerja lain.


1.3  FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Fungsi pengurusan sumber manusia merujuk kepada tugas dan kerja yang dilakukan oleh organisasi yang kecil atau besar dalam usaha untuk memberi dan menyelaras sumber manusia. Fungsi-fungsi ini meliputi pelbagai aktiviti yang memberi signifikan kepada semua bahagian dalam organisasi. Byres dan Rue (1998) telah mengenalpasti enam fungsi pengurusan sumber manusia iaitu:

 1. Perancangan Sumber Manusia
 2. Pembangunan Sumber Manusia
 3. Pampasan dan Kemudahan
 4. Keselamatan dan Kesihatan
 5. Perhubungan Industri
 6. Penyelidikan Sumber Manusia


Keenam-enam aktiviti tersebut boleh diperincikan seperti dalam Jadual 1.2 seperti berikut:

Perancangan, Perekrutan dan Pemilihan Sumber Manusia
 • Melakukan analisa pekerjaan bagi melakukan keperluan yang spesifik bagi tugas-tugas individu dalam organisasi.
 • Meramal keperluan sumber manusia bagi mencapai objektif sesebuah organisasi.
 • Membangun dan melaksanakan rancangan bagi mencapai keperluan tersebut.
 • Merekrut dan mengambil sumber manusia bagi memenuhi tugas-tugas spesifik dalam organisasi.

Pembangunan Sumber Manusia
§  Orientasi dan melatih pekerja
§  Mengurus dan mengimplimentasi pengurusan dan program-program pembangunan organisasi.
§  Membentuk kumpulan yang berkesan dalam struktur organisasi.
§  Mereka sistem bagi menilai prestasi setiap pekerja.
§  Bantu pekerja dalam membangunkan rancangan kerjaya mereka.

Pampasan dan Kemudahan
§  Reka dan implimentasi sistem pampasan dan kemudahan untuk semua pekerja
§  Memastikan pampasan dan kemudahan adalah adil dan konsisten.

Keselamatan dan Kesihatan
§  Reka dan implimentasi program yang memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin.
§  Memberi bantuan kepada pekerja yang mempunyai masalah peribadi yang boleh mempengaruhi prestasi kerja mereka.

Perhubungan Industri
 • Sebagai orang tengah di antara organisasi dan kesatuan sekerja.
 • Merekabentuk sistem bagi mengurus disiplin dan bantahan.

Penyelidikan Sumber Manusia
 • Mewujudkan asas maklumat sumber manusia
 • Bentuk dan implimentasi sistem komunikasi pekerja1.4              CABARAN SUMBER MANUSIA

Perubahan yang berlaku pada hari ini dari segi globalisasi, teknologi dan lain-lain menyebabkan pengurusan sumber manusia perlu menjadi agen perubahan. Pengurus sumber manusia perlu membuat banyak perkara, memperkenalkan dasar baru, membentuk budaya kerja sihat, membuat organisasi lebih peka kepada persekitaran., fleksibel dan terus bersaing di samping sentiasa memantau persekitaran organisasi.

1.4.1        Perubahan Teknologi
Teknologi yang serba canggih pada masa kini membolehkan pengurus sumber manusia menjadi lebih berkesan di samping dapat mempercepatkan perjalanan berbagai fungsian sumber manusia. Di samping itu, perubahan teknologi memerlukan pekerja yang lebih berpengetahuan  yang boleh membantu pihak pengurusan untuk mengesan dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan tentang bidang kerja mereka.

1.4.2        Perubahan Trend Pekerjaan
Lebih ramai kaum wanita memasuki pasaran kerja pada masa kini memerlukan perubahan kepada beberapa aspek fungsian sumber manusia. Ini adalah untuk mengekalkan tenaga kerja di kalangan wanita di sektor pekerjaan, di samping untuk membantu kaum wanita yang menghadapi maslah semasa bekerja. Antara aspek yang diubah ialah cuti bersalin 60 hari yang diberikan kepada wanita, wujudnya organisasi yang memberi waktu kerja anjal untuk mengatasi masalah penjagaan kanak-kanak ketika ibu bekerja. Ini merupakan sebahagian dari perubahan yang dihadapi oleh pekerja wanita pada masa kini.

1.4.3        Buruh asing
Terdapat ramai pekerja negara luar terutamanya yang datang untuk bekerja di Malaysia seperti pekerja dari Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Myanmar. Para pekerja dari kategori ini perlu mematuhi peraturan dan undang-undang buruh Malaysia di samping peraturan yang dikeluarkan khas untuk pekerja pendatang ini. Sebagai contoh, mereka perlu mendapat permit pekerjaan Malaysia sebelum bekerja di mana-mana syarikat di Malaysia. Selain itu, mereka perlu menjalani dan lulus ujian kesihatan terlebih dahulu.


1.5              KESIMPULAN

Pengurusan sumber manusia merupakan aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua pengurus organisasi. Ini adalah kerana pekerja merupakan elemen yang penting dan berharga untuk mencapai keberkesanan organisasi. Fungsi sumber manusia seperti pampasan, perancangan dan perekrutan sumber manusia, pemilihan dan sosialisasi, latihan dan perhubungan industri merupakan aspek yang membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi.

24 comments:

Diantha Diandra said...

Hello Sir, saya nak tanye, pengurusan sumber manusia tu sama ke dengan pengurusan personnel?

cheromory said...

x sama,,, sumber manusia lebh kp rekrut,latihan kursus, rancangan organisasi, medical, gaji dan pembahagian kerja...

safwan azmi said...

bidang kerja luas tak kalau ambik diploma sumber manusia.??

Nafri Farhana said...

HRD memang skop kerja yang luas

Fara Najwa said...

Ape contoh pekerjaan bole dpt klw amek kos ny

cheromory said...

Dicadangkan ambil degree pengurusan awam di Uum... Ianya luas dan amat sesuai utk mendapat kerja disektor awam mahupun swasta...

cheromory said...

Semua syarikat yg melibatkan 'management' sgt laku kalau ambil jurusan BPM di UUM..

Asmar Syamimi said...

hai..klu sya ambil sambung pengajian dlm bidang human resources management di pusat pengajian IOC Bangi,apa pndapt anda..adakah ia bagus ?

fad4966 said...

Kos HR nie... Memang bleh memeningkan kepala jgaklahh.. Tapi saya suka sbab dia menolong orang dan menyenangkan org ramai

fad4966 said...

Saya nanti sambung blajar abik kos inilah HR.. Sbab senang dpat keje dan membantu

E-rul said...

Assalamualaikum mntk izin untuk diambil nota ini sebagai rujukan

Reenie Ramlan said...

Salam,
boleh x minta terangkan tentang pengurusan sumber bukan manusia..
sy kurg faham sbb kne buat assignment tntang topik tu.TQ

Mohd Din said...

Apa jenis perkerjaan yg dapat kalau ambil kos HR ni ??

Nur Fatin Najmi Mat Lazin said...

Salam, boleh saya tahu mana nak dapatkan e-book atau rujukan tentang pengurusan sumber manusia ni?

MOHD HAFIZ said...

salam,,,boleh tak buat pencerahan tentang tajuk ni..

school climate n school culture
ianya di bawah hr environtment..tq..

MOHD HAFIZ said...

salam,,,boleh tak buat pencerahan tentang tajuk ni..

school climate n school culture
ianya di bawah hr environtment..tq..

Morgan Debra said...

Hello,
Ini adalah untuk memaklumkan kepada orang ramai bahawa Puan, BRENDA HARAPAN pemberi pinjaman pinjaman peribadi mempunyai membuka peluang kewangan untuk semua orang yang memerlukan apa-apa bantuan kewangan. Kami memberi pinjaman pada kadar 2% kadar faedah kepada individu, syarikat dan syarikat-syarikat di bawah syarat-syarat yang jelas dan mudah difahami dan keadaan Dari
$ 20.000 untuk $ 7000000 USD, Euro Dan Pounds Sahaja. Saya memberi Pinjaman Perniagaan,
Pinjaman Peribadi, Pinjaman Pelajar, Pinjaman Kereta Dan Pinjaman Untuk Bayar Off Bil. hubungi kami hari ini melalui e-mel di: (brendahope816@gmail.com)

are mad said...

HR UUM Here

Boy said...

BPM UUM OCT'15 JB HERE. HOHO

Boy said...

BPM UUM OCT'15 JB HERE. HOHO

Nur liyana said...

Hr ni mencabar juga ... sebb tu peluang kerja dia luas .. yg mencabarnya apabila nk transilate kpd BI .. sy akan berusaha Allah pasti membantu hambanya

Sandra ovia said...

Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

Unknown said...

peluang pekerjaan meluas tak klau amik dalam bidang nih?

Syafiq Jamal said...

saya nak tanya soalan "Apakah bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi oleh Pengurus Sumber Manusia pada masa kini?"
soalan tu ada dkt yg diberi ni ke?

Post a Comment